jedee

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก

อำเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

 

 1. สภาพทั่วไป
  • ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก  เป็นหนึ่งใน  17  ตำบล  ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  อยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย  ไปทางตอนใต้ ประมาณ 15  กิโลเมตร  เดิมตำบล

หนองเหล็ก  ขึ้นกับตำบลเหล่า ต่อมากรมการปกครองได้แยกและจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่ให้ชื่อว่า “ตำบลหนองเหล็ก”

 1.2.  เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ  95.81  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  59,881.25  ไร่

  1.3.  อาณาเขต            

 โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ       ตำบลเหล่า       ตำบลหนองกุงสวรรค์       อำเภอโกสุมพิสัย

ทิศใต้                   ติดต่อกับ       ตำบลกุดรัง          อำเภอกุดรัง

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ        ตำบลห้วยเตย                 อำเภอกุดรัง

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ        ตำบลนาโพธิ์                   อำเภอกุดรัง  ตำบลดอนกลาง  อำเภอโกสุมพิสัย

1.4.  ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ  ตำบลหนองเหล็ก  เป็นพื้นที่ราบสูง สลับลูกคลื่นลอนลาด  ดินร่วนปนทราย สูงจากทิศตะวันตก  ลาดต่ำลงสู่ทางทิศตะวันออก  โดยมีระดับความสูงอยู่ระหว่าง  150 – 180 เมตร  จากระดับน้ำทะเล  ไม่มีภูเขา สภาพป่าไม้  ในปัจจุบันเป็นป่าเสื่อมโทรม และป่าชุมชน  ที่ยังคงเหลืออยู่น้อยมาก

1.5. การปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น   20   หมู่บ้าน   ดังนี้

หมู่ที่  1                   บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่  2                   บ้านวังขอนจิก

หมู่ที่  3                   บ้านหนองหญ้าม้า

หมู่ที่  4                   บ้านหมากมาย

หมู่ที่  5                   บ้านดู่เหนือ

หมู่ที่  6                   บ้านหนองแวง

หมู่ที่  7                   บ้านสวนกล้วย

หมู่ที่  8                   บ้านโคกสี

หมู่ที่  9                   บ้านนาล้อม

หมู่ที่  10                 บ้านโนนสูง

หมู่ที่  11                  บ้านทัน

หมู่ที่  12                 บ้านหนองเหล็ก

หมู่ที่  13                 บ้านโคกสว่าง

หมู่ที่  14                 บ้านหนองเหล็กพัฒนา

หมู่ที่  15                 บ้านสว่างพัฒนา

หมู่ที่  16                 บ้านทัน

หมู่ที่  17                 บ้านโพธิ์ทอง

หมู่ที่  18                 บ้านโนนสูง

หมู่ที่  20                 บ้านหนองหญ้าม้า

 • ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็กมีประชากรทั้งสิ้น   10,003   คน  ชาย  5,059   คน  หญิง  4,944 คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  99.99  คน / ตารางกิโลเมตร   จำนวนครัวเรือน   2,240  ครัวเรือน

 

 

หมู่ที่

 

บ้าน

จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  

รายชื่อผู้นำ / โทรศัพท์

ชาย หญิง รวม
1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

โนนสะอาด

 

 

 

 

 

วังขอนจิก

 

 

 

 

 

หนองหญ้าม้า

100

 

 

 

 

 

127

 

 

 

 

 

122

226

 

 

 

 

 

290

 

 

 

 

 

204

207

 

 

 

 

 

266

 

 

 

 

 

228

433

 

 

 

 

 

556

 

 

 

 

 

432

นายสุพจน์  ถาโคตร  (ผญบ)  08  3349  5208

นายเรืองศิลป์  รัตนชุรี (ผช)

นายทวี  สุทธิมา (ผช)   08  6888  4315

นายงกนกพร  สีลาดหา (ส.อบต) 08 2301 7413

นางโสภา  อานจำปา (ส.อ.บ.ต) 08 8472  9367

 

นายทองดี  สีสมัย (ผญบ)  08 5608  0191

นายสมจิต  มูลลือ (ผช)

นางสุนันทา  สีสมัย (ผช)

นายสำรอง  สีบัวบุญ (ส.อ.บ.ต) 08 3335 8455

นายนิคม  ศรีอัชชา (ส.อ.บ.ต) 08 6232  3134

 

นายชาญศึก  แสนประเสริฐ (ผญบ) 08 0698 8770

นายยุทธพงค์  พิชัยรัตน์ (ผช)

นายพุฒ  ดวงกันยา (ผช)

นายวิสุทธิ์  คำตา (ส.อบต) 08 7021 7179

นายไลย ศรีษะโคตร (ส.อ.บ.ต.) 08 9885  2460

 

 

 

 

หมู่ที่

 

บ้าน

จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  

รายชื่อผู้นำ / โทรศัพท์

ชาย หญิง รวม
4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

หมากมาย

 

 

 

 

 

 

ดู่เหนือ

 

 

 

 

 

หนองแวง

 

 

 

 

 

สวนกล้วย

 

 

 

 

 

โคกสี

163

 

 

 

 

 

 

122

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

149

 

 

 

 

 

100

234

 

 

 

 

 

 

320

 

 

 

 

 

143

 

 

 

 

 

370

 

 

 

 

 

194

231

 

 

 

 

 

 

325

 

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

357

 

 

 

 

 

179

465

 

 

 

 

 

 

645

 

 

 

 

 

281

 

 

 

 

 

727

 

 

 

 

 

373

นายวิเชียร  สีคามเม (กำนัน)  08 7860  9680

นายไพทูรย์  ยี่จอหอ (ผช)  08 5467 6737

นายวันชัย  สีคามเม (ผช)   08 5752 6691

นายทองเยี่ยม  ทะแยง (ผช)  08 5229 2718

นายสมศรี  สีพาชา  (ส.อบต)  08 5693 2742

นายหนูไกร เศษวิสัย (ส.อ.บ.ต) 08 7863 1473

 

นายศรชัย  เจนการ (ผญบ)  08

นางมธุทาดา  ชาสมษัติ (ผช)   08

นายสุพรรณ  พวงสินธุ์ (ผช)  08 9575 5306

นางเสงี่ยม  สุทธิ  (ส.อ.บ.ต)  08 9572 6698

นายประสิทธิ์  อ่อนน้อย (ส.อ.บ.ต) 08 0193 5180

 

นายพินิจ  สีดาจักร  (ผญบ)  08 7908 1726

นายสงวน  สีเชียงพิมพ์  (ผช)

นางสมพิศ  ศรีทัด  (ผช)

นายหนูทด  ดวงจันทร์โชติ (ส.อบต) 08  0194 5216

จ.ส.อ.สรายุทธ์ สีเห็มทอง (ส.อ.บ.ต.) 08 4403 7706

 

นายประหยัด  แสนภักดี (ผญบ) 08 3328 0654

นายประยูร สีเนหะ (ผช)

นายมนตรี  ศรีโยทะ (ผช)  08 6100  3301

นายอุดมศิลป์  กาหลง (ส.อบต) 08 9618  7339

นายเอกพงษ์  แสนพงษ์ (ส.อบต.) 08  9421  8453

 

นายอุทัย  ศรีแสง (ผญบ)  08  5011 5860

นายชัยศรี  มูลมั่น (ผช)  08 3198  4172

นายวีระพงษ์  ถิ่นโสภา (ผช)

นายหนูสิน  ดวงผุยทอง (ส.อบต) 08 3660 1896

นายสำราญ  สีตะ (รองประธานฯ) 08 5007 2149

 

 

 

หมู่ที่

 

บ้าน

จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  

รายชื่อผู้นำ / โทรศัพท์

ชาย หญิง รวม
9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

นาล้อม

 

 

 

 

 

โนนสูง

 

 

 

 

 

ทัน

 

 

 

 

 

หนองเหล็ก

 

 

 

 

 

โคกสว่าง

108

 

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

60

277

 

 

 

 

 

401

 

 

 

 

 

183

 

 

 

 

 

341

 

 

 

 

 

131

265

 

 

 

 

 

391

 

 

 

 

 

212

 

 

 

 

 

313

 

 

 

 

 

110

542

 

 

 

 

 

792

 

 

 

 

 

395

 

 

 

 

 

654

 

 

 

 

 

241

นายสุนทร  โสนิราช  (ผญบ)  08 3357  9667

นายวิรัช  สีลาโคตร  (ผช)  08  0191 1903

นางละมุล  แสงชา (ผช)   08  0748  6718

นายคำสิงห์  ศรีโยทะ (ส.อบต)  08 4390 1327

นางสมภาร  ดวงสอนแสง  (ส.อบต) 08 1052 0009

 

นายสมภพ  ดวงแสงฤทธิ์  (ผญบ) 08 4795 5659

นายมนรัก  สีชัยปัญหา  (ผช)

นายนพพร  ศรีอาจ (ผช)

นายทวี  เหล่าทองสาร  (ส.อ.บ.ต) 08 9271 3219

นายวัน  โทฮาด  (ส.อ.บ.ต)  08 7217  9801

 

นายเกษม  พานิน  (ผญบ)  08  6126  8850

นายธวัชชัย  ปางชาติ (ผช)   08  8303 7012

นายจิตติ  ศรีด้วง  (ผช)

นายทวีศิลป์  สีนาโหน่ง (ส.อบต) 08 4392  0686

นางดอกหญ้า  อินทะไชย (ส.อ.บ.ต.) 08  5211 0924

 

นายทองเพชร  ศรีอุดม  (ผญบ)  08 4324 1593

นายนิคม  แก้วกันยา (ผช)   08 7113  4437

นายวิเชียร  รองหานาม  (ผช)

นายเครื่อง  ชินดร  (ส.อบต)  08 3661 2376

นางจิราภรณ์  จอประยูร (ส.อบต.) 08 3660  1193

 

นายอุทิศ   สีทน (ผญบ)  08 6860 7430

นายสุวรรณ  สาคุณ  (ผช)

นางพรทิพย์  ชินสุทธิ (ผช)  08  0197  8786

นายสุเชษฐ์  สุคำวัน (ส.อบต) 08 1592 4292

นายสุนทร  ชินสุทธิ (ส.อบต.)  08 3347 8344

 

 

 

หมู่ที่

 

บ้าน

จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  

รายชื่อผู้นำ / โทรศัพท์

ชาย หญิง รวม
14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

หนองเหล็กพัฒนา

 

 

 

 

 

สว่างพัฒนา

 

 

 

 

 

ทัน

 

 

 

 

 

 

โพธิ์ทอง

 

 

 

 

 

โนนสูง

128

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

116

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

133

333

 

 

 

 

 

276

 

 

 

 

 

249

 

 

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

293

304

 

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

246

 

 

 

 

 

 

234

 

 

 

 

 

275

637

 

 

 

 

 

560

 

 

 

 

 

495

 

 

 

 

 

 

471

 

 

 

 

 

568

นางสมพิช  สีชัยปัญหา  (ผญบ)  08 1053 8969

นายบุญถิ่น  อินแก้ว  (ผช)  08 9623  9304

นางยุภารัตน์  ภูแท่งแก้ว (ผช)  08 9420 2169

นายสมบูรณ์  วงษ์จำปา (ส.อบต) 08 9458 4991

นายสุพจน์ สีชัยปัญหา (ประธานฯ)  08 1184 3991

 

นายพงษ์ศักดิ์  พรศักดา  (ผญบ)  08 5327 5163

นายอุเทศ  ชินสุทธิ   (ผช)   08  0755  8868

นางนรินทร  อันทะชัย  (ผช)

นายวิเลิศ  แดนราศี  (ส.อ.บ.ต)  08  2110  5611

นายนิรันดร์  ดวงกางใต้  (ส.อ.บ.ต)  08 7225 0506

 

นายบุญธรรม  แดนนอก  (ผญบ)  08 7644 1657

นายชัยยาม  ดวงโพธิ์พิมพ์  (ผช)

นายหนูไกร  แดนนอก  (ผช)   08 4392 4199

นายประจวบ  โสนิราช  (ส.อบต)  08 6860 8057

นายราวี  สีบัวบุญ  (ส.อ.บ.ต.)  08 0410 7586

 

 

นายไชยพล  ชัยสังหาญ   (ผญบ) 0899374983

นายไพบูลย์  ภูคลัง  (ผช)  08  5751 9577

นายสากล  เศษวิสัย   (ผช)   08  9575 6389

นายอัมพร  บุญมี  (ส.อบต)  08 5645 8501

นางลำไพร  ทะแยง  (ส.อบต.)  08 3340 2390

 

นายวีระ  สีสมัย  (ผญบ)  08 1051 7167

นายอุทัย  มูลลือ  (ผช)   08  6052  8855

นายเจียง  ดวงจะดอก  (ผช)

นางกุศล  เค้าแคน   (ส.อบต)  08 1799 7532

นางราตรี  โททำ  (ส.อบต.)  08 1052  8323

 

 

 

หมู่ที่

 

บ้าน

จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  

รายชื่อผู้นำ / โทรศัพท์

ชาย หญิง รวม
 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนองสระพัง

 

 

 

 

 

หนองหญ้าม้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

 

 

 

 

 

154

 

235

 

 

 

 

 

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468

 

 

 

 

 

317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรัตน์  ถาสอสุด  (ผญบ)  08  9937  7963

นายสมร  สีสมัย  (ผช)  08  7032  7977

นางพรรณิภา  ศรีทัด  (ผช)   08  3667 2801

นายบรรจง   ถาอ่อนศรี  (ส.อบต) 08 8732  7936

นายคำสอน  พันธ์ฤทธิ์  (ส.อบต)  08  2859 8294

 

นายชอ้อน  ถูวัดศรี   (ผญบ)  08 0400 5546

นายจรัส   ศรีษะโคตร  (ผช)  08 2122  8344

นางสมร  คำตา   (ผช)   08 5012  8958

นายสานิตย์  ละอำคา  (ส.อ.บ.ต)  08 853 03197

นายทองเรียน  จุทธะสิงห์  (ส.อ.บ.ต) 08 9747 0244

 

 

นายทองยศ  กุสุมาลย์  แพทย์ประจำตำบลฯ

บ้านโคกสี หมู่ที่ 8  (08  1261  5319)

นายไพจิตร  เพ็งคุณ  สารวัตรกำนัน  บ้านโนน

สูง  หมู่ที่ 18

นายวรชาติ  สีคามเม  สารวัตรกำนัน

บ้านหมายมาย หมู่ที่ 4  (08  6226  6461)

 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก ได้ดำเนินการไปแล้ว  ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  ประจำเดือน  กันยายน   2554  ดังนี้

ที่ รายการที่ช่วยเหลือ จำนวนคน จำนวนเงิน หมายเหตุ
 

1.

 

ผู้สูงอายุ

 

858 × 500

 

429,000

 

จ่าย 500 บาทต่อคน/ เดือน  จำนวน  858 คน

 

2.

 

 

ผู้พิการ

ผู้พิการนอก

 

182 × 500

8 ×  500

 

 

91,000

4,000

 

จ่าย 500 บาทต่อคน/ เดือน  จำนวน  182 คน

จ่าย 500 บาทต่อคน / เดือน จำนวน 8  คน

 

3.

 

ผู้ป่วยเอดส์

 

8 × 500

 

4,000

 

จ่าย 500 บาทต่อคน/ เดือน  จำนวน   8  คน

 

รวมสุทธิ             (  1,056  ×  500  )  =    528,000  บาท

 

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ
 • อาชีพ

ตำบลหนองเหล็กเป็นชุมชนชนบท  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ดังนี้.-

–  อาชีพเกษตร                                   จำนวน                    2,094                       ครัวเรือน

–  อาชีพ ค้าขาย                                  จำนวน                        43                        ครัวเรือน

–  อาชีพ รับจ้าง                                  จำนวน                        94                        ครัวเรือน

–  อาชีพ  รับราชการ                         จำนวน                        29                         ครัวเรือน

–  อาชีพ  อื่น ๆ                                   จำนวน                         –                            ครัวเรือน

 • หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

–  ปั๊มน้ำมัน                                5            แห่ง

–  โรงสี                                    38            แห่ง

–  ร้านค้า                                  74             แห่ง

–  ร้านอาหาร                              5           แห่ง

– ร้านเสริมสวย                           1           แห่ง

– ร้านซ่อม                                  12          แห่ง

– ร้านถ่ายเอกสาร                       –            แห่ง

– โรงงานอุตสาหกรรม               1          แห่ง

– ฟาร์มเลี้ยงหมู                         14          แห่ง

 1. สภาพทางสังคม
 • การศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาสังกัด สพป.มค.3  ทั้งหมด  7 แห่ง  พร้อมจำนวนนักเรียนและบุคลากร

 

 

ที่

 

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น

(คน)

 

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน

 

จำนวนครู

(คน)

อนุบาล

(คน)

ป.1- ป.4

(คน)

ป.5-ป.6

(คน)

1 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 22 39 27 88 ผ.อ.กิตติพงษ์  กองเกิด   (08  9557  6865) 7
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 27 41 24 92 ผ.อ.เกษม  แอบอิง    (08  6235  6335) 7
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 15 45 28 88 ผ.อ.นุชชนา  ชูปฎิบัติ    (08  0196  0281) 7
4 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ   (ขยายโอกาส) 11 58 37 106 ผ.อ.ประสิทธิ์   สีแข่ไตร   (08 1471 7170) 17
5 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 9 25 11 45 ผ.อ.สุรมนตรี   พาบุ   (08  7228  8562) 5
6 โรงเรียนบ้านหมากมาย 21 36 32 89 ผ.อ.เกียรติศักดิ์  ภาโส   (08  1054  0209) 6
7 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก  (ขยายโอกาส) 18 78 35 131 ผ.อ.สุพจน์  อัครพราหม   (08 3145 1845) 17
                                   รวม 123 322 194 639   66

 

โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ ม.1 20  คน, ม.2 16 คน, ม.3 22  คน  =  58  คน

 

โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก  ม.1 18  คน ,  ม. 2  17  คน,  ม. 3  18  คน  =   53   คน


 

–  ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน  1  แห่ง

 1. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา  1  แห่ง

  3.1.2.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด  1  ศูนย์  ดังนี้

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเหล็ก

–  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  135  คน

–  ครู  ผดด. ทั้งหมด  5  คน

3.1.3.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    20  แห่ง

3.2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

[   มีจำนวน  15   แห่ง

 1. วัดบ้านโนนสะอาด                      หมู่ที่ 1
 2. วัดบ้านวังขอนจิก                 หมู่ที่ 2
 3. วัดโพธิ์ชัย                 หมู่ที่ 3
 4. วัดบ้านหมากมาย                 หมู่ที่ 4
 5. วัดบ้านดู่เหนือ                                 หมู่ที่ 5
 6. วัดบ้านหนองแวง                 หมู่ที่ 6
 7. วัดบ้านสวนกล้วย                 หมู่ที่ 7
 8. วัดบ้านโคกสี                 หมู่ที่ 8
 9. วัดบ้านนาล้อม                 หมู่ที่ 9
 10. วัดบ้านโนนสูง                 หมู่ที่ 10
 11. วัดป่าเทพนิมิตรังษี                 หมู่ที่ 11
 12. วัดบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 12

13  วัดบ้านโคกสว่าง                             หมู่ที่  13

 1. วัดป่าพรมนิมิต                               หมู่ที่  14
 2. วัดโพธิสมพร                                  หมู่ที่  16

[   ศาลดอนปู่ตา   จำนวน    6   แห่ง   ดังนี้

 1. ดอนปู่ตาบ้านโนนสะอาด                หมู่ที่  1                                  จำนวน  40  ไร่
 2. ดอนปู่ตาบ้านหมากมาย                    หมู่ที่  4                  จำนวน  8  ไร่  2  งาน
 3. ดอนปู่ตาบ้านหนองแวง                  หมู่ที่  6                  จำนวน  1  ไร่  1  งาน
 4. ดอนปู่ตาบ้านโคกสี                         หมู่ที่  8                  จำนวน   30  ไร่
 5. ดอนปู่ตาบ้านทัน                              หมู่ที่  11                                จำนวน   3  ไร่
 6. ดอนปู่ตาบ้านหนองเหล็ก                               หมู่ที่  12                 จำนวน   17  ไร่  2  งาน

 

 

3.3.  สาธารณสุข

[   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    จำนวน   1  แห่ง

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเหล็ก   ตั้งอยู่   บ้านดู่เหนือ

หมู่ที่ 5  ตำบลหนองเหล็ก  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

3.4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–  ป้อมยามตำรวจ        จำนวน   2   แห่ง

 1. การบริการขั้นพื้นฐาน

                4.1.  การคมนาคม

                –  ถนนสายหลักมี  3  สาย

สายที่ 1  ระหว่างบ้านโนนสะอาด  – บ้านน้ำเที่ยง  ตำบลหนองกุงสวรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย

สายที่ 2  ระหว่างบ้านทัน  หมู่ที่ 11 – บ้านหนองกุงสวรรค์  ตำบลหนองกุงสวรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย

สายที่ 3 ระหว่างบ้านทันหมู่ที่ที่ 11 – บ้านคูชัย  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง

นอกนั้นเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือถนนเกษตรและถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา  หรือขนถ่ายพืชผลการเกษตร  มีสภาการใช้งานได้ตามปกติ และปลอดภัย

 

4.2. การโทรคมนาคม

–  ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านทัน  หมู่ที่ 11

–  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  20  ตู้   ตั้งกระจายทุกหมู่บ้าน  ใน 20 หมู่บ้าน

 

4.3.  การไฟฟ้า

–  ตำบลหนองเหล็ก  มี การใช้ไฟฟ้าครบทั้ง  20  หมู่บ้าน  มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 %

 

 • แหล่งน้ำธรรมชาติ

4.4.  ลำห้วย  จำนวน   8   สาย    คือ

4.1.1.  ลำห้วยบง

4.1.2.  ลำห้วยบงน้อย

4.1.3.  ลำห้วยตูม

4.1.4.  ลำห้วยจิก

4.1.5.  ลำห้วยแยง

4.1.6.  ลำห้วยแท่น

4.1.7.  ลำห้วยหินลาด

4.1.8.  ลำห้วยตาโป

 

4.1.2.   หนองน้ำสาธารณะ  จำนวน   19   แห่ง

4.2.1.  หนองอีสานเขียว    ตั้งอยู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 1  มีเนื้อที่  3  ไร่

4.2.2.  หนองวังกุง-ดินแดน  ตั้งอยู่บ้านวังขอนจิก  หมู่ที่ 2  มีเนื้อที่  28  ไร่

4.2.3.  หนองสระ   ตั้งอยู่บ้านหนองหญ้าม้า  หมู่ที่ 3  มีเนื้อที่  25  ไร่

4.2.4.  หนองวัด  ตั้งอยู่บ้านหมากมาย  หมู่ที่  4   มีเนื้อที่   2 ไร่

4.2.5.  หนองโรงเรียน  ตั้งอยู่บ้านหมากมายโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4, 17  มีเนื้อที่  2  ไร่

4.2.6.  หนองโรงเรียน  ตั้งอยู่บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 6     มีเนื้อที่  2  ไร่

4.2.7.  หนองผักแว่น   ตั้งอยู่บ้านหนองแวง   หมู่ที่ 6   มีเนื้อที่   2  ไร่

4.2.8.  หนองตะกล้า  ตั้งอยู่บ้านสวนกล้วย  หมู่ที่  7   มีเนื้อที่  25  ไร่

4.2.9.  หนองสองแมว  ตั้งอยู่บ้านสวนกล้วย  หมู่ที่  7  มีเนื้อที่   6  ไร่

4.2.10. หนองกลาง    ตั้งอยู่บ้านโคกสี  หมู่ที่  8  มีเนื้อที่  3  ไร่

4.2.11. หนองวัด  ตั้งอยู่บ้านนาล้อม  หมู่ที่  9  มีเนื้อที่   2  ไร่

4.2.12. หนองวัด  ตั้งอยู่บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 10  มีเนื้อที่  25  ไร่

4.2.13. หนองสิม  ตั้งอยู่บ้านทัน  หมู่ที่ 11   มีเนื้อที่    81   ไร่  2  งาน

4.2.14 หนองทำเลหินคึกคะ   ตั้งอยู่บ้านหนองเหล็ก  หมู่ที่  12  มีเนื้อที่  50  ไร่

4.2.15  หนองน้ำโรงเรียน  ตั้งอยู่บ้านหนองเหล็กพัฒนา  หมู่ที่ 14  มีเนื้อที่  3  ไร่

4.2.16. หนองใหม่  ตั้งอยู่บ้านทัน  หมู่ที่  16   มีเนื้อที่  7  ไร่

4.2.17. หนองสระพัง   ตั้งอยู่บ้านหนองสระพัง  หมู่ที่  19   มีเนื้อที่   6  ไร่

4.2.18. หนองเหล่า    ตั้งอยู่บ้านหนองสระพัง   หมู่ที่  19   มีเนื้อที่   6   ไร่

4.2.19. หนองหินพอก   ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ทอง    หมู่ที่   17   มีเนื้อที่   25   ไร่

4.5.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝาย                      1               แห่ง

–  สระน้ำ 3               แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น             30             แห่ง

–  บ่อบาดาล           50             แห่ง

 

 1. ข้อมูลอื่น ๆ

                5.1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                5.1.1. ป่าสงวนแห่งชาติ    1   แห่ง

–  ป่าดินแดน – วังกุง   ในปัจจุบันของตำบลหนองเหล็ก  เป็นป่าเสื่อมโทรม และถูกเกษตรกรบุกรุกทำลาย  จนทางราชการโดยสำนักงานปฎิรูปที่ดิน  เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  ได้ออกเอกสารสิทธิ์  สปก. 4 – 01  ให้ราษฎรเข้าทำกินทางเหนือพื้นที่ป่าเพียงบางส่วนเท่านั้น  ซึ่งสำนักงานเองก็ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจจำพวกต้นยูคาลิปตัสคลุมพื้นที่เอาไว้  จำนวน  5,700  ไร่  นอกนั้นเป็นป่าชุมชนประจำหมู่บ้าน

5.1.2. ป่าสาธารณะ / ที่สาธารณะประโยชน์   8   แห่ง

5.1.2.1.  โคกหนองหญ้าม้า  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 3,20  มีเนื้อที่  36  ไร่

5.1.2.2.  ที่ดินสวนสนามหลวงแปลงที่ 1  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสี  หมู่ที่ 8  มีเนื้อที่  9  ไร่  1  งาน

5.1.2.3.  ที่ดินสวนสนามหลวงแปลงที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านโกสี  หมู่ที่ 8  มีเนื้อที่  2 ไร่

5.1.2.4.  ที่ดินสวนสนามหลวงแปลงที่ 3 ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสี  หมู่ที่ 8  มีเนื้อที่ 12  ไร่  2  งาน

5.1.2.5.  ที่ดินป่าช้า  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 10  มีเนื้อที่  211  ไร่  2  งาน

5.1.2.6.  ป่าโคกร่อง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 18  มีเนื้อที่  476  ไร่

5.1.2.7.  ที่ดินป่าช้า  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกหมากมาย  หมู่ที่ 4,17   มีเนื้อที่  113  ไร่

5.1.2.8.  ที่ดินสวนสนามหลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสระพัง  หมู่ที่  19  มีเนื้อที่  12  ไร่

5.2.  มวลชนจัดตั้ง

–  ลูกเสือชาวบ้าน                                   จำนวน  2  รุ่น                        221   คน

–  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                        จำนวน  1  รุ่น                        121   คน

–  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    จำนวน   1  รุ่น                       234   คน

–  ตำรวจอาสาประจำหมู่บ้าน                                จำนวน   1  รุ่น                       300   คน

–  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  1   รุ่น                       100   คน

 

5.3.  ศักยภาพของชุมชน  และพื้นที่

 1. การรวมกลุ่มของประชาชน

–  จำนวนกลุ่มทุกประเภท      7  กลุ่ม  แยกเป็น

–  กลุ่มอาชีพ                 7  กลุ่ม

–  กลุ่มออมทรัพย์    20  กลุ่ม

–  กองทุนหมู่บ้าน    20  กองทุน

 1. จุดเด่นของพื้นที่

–  สภาพภูมิประเทศการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  ประชาชนร้อยละ  95  มีอาชีพทำการเกษตร  โดยเฉพาะการทำนาข้าว  เป็นอาชีพ  หลักรองลงไปก็ปลูกพืชไร่  จำพวกอ้อย  มันสำปะหลัง  หรือการเลี้ยงวัวพื้นเมือง  เป็นต้น

–   ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม หรือประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเป็นอย่างดี

–  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องการจัดสาน  การทอ การประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ซึ่งทำด้วยมือ  ยังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์

–  ประชาชนมีส่วนร่วม  ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ หรือส่วนรวม

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น

                6.1.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

6.1.1.  ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก

–  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก  มี  20  หมู่บ้าน  จำนวน  40  คน  แยกเป็นชาย  31  คน    หญิง   9  คน

 

ข้อมูลด้านการศึกษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก

 

 

 

จำนวนสมาชิก

ระดับการศึกษา
 

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
ชาย  31  คน 13 6 8 2 2
หญิง  9  คน 1 3 3 2
รวม  40 คน 14 9 11 2 4