เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 95.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,881.25 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน

อาณาเขต

โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหล่า ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลหนองเหล็ก เป็นพื้นที่ราบสูง สลับลูกคลื่นลอนลาด ดินร่วนปนทราย สูงจากทิศตะวันตก ลาดต่ำลงสู่ทางทิศตะวันออก โดยมีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 150 – 180 เมตร จากระดับน้ำทะเล ไม่มีภูเขา สภาพป่าไม้ ในปัจจุบันเป็นป่าเสื่อมโทรม และป่าชุมชน ที่ยังคงเหลืออยู่น้อยมาก

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็กมีประชากรทั้งสิ้น 9,699 คน ชาย 4,824 คน หญิง 4,875 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 99.99 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือ 2,672 ครัวเรือน

สถานที่ท่องเที่ยว

เจดีย์หลวงปู่สอน สุนทโร (พระสุนทร ธรรมภาณี) วัดบ้านหนองเหล็ก บ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม