งบประมาณ 2558

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่ง

ประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ในวันและเวลาราชการ

Download (PDF, 17.89MB)